onderkant
foto-werkwijze

Maatwerk

Iedere organisatie is anders en heeft unieke vragen en uitdagingen. Daarom lever ik maatwerk bij  interim-management, organisatieadvies en coaching. Kortdurende of intensieve trajecten, al naar gelang wat nodig is. In mijn werkwijze hanteer ik een aantal veranderprincipes en een vijftal cruciale verandervragen.


Veranderprincipes

Veranderen vanuit de bedoeling
In alle fasen van het veranderproces vormt de bedoeling van de organisatie het ijkpunt. Wat is de essentie van de organisatie en hoe draagt deze verandering daar aan bij? Ook gedurende het verandertraject moet steeds getoetst worden of dat wat gebeurt nog steeds de bedoeling is.

Veranderwerk is mensenwerk
Het eigen verandervermogen van mensen in organisaties zet ik centraal. Want mensen bepalen het succes van de organisatie. Mensen komen in beweging als ze weten welke concrete resultaten met de verandering bereikt moeten worden. Als alle belanghebbenden actief betrokken worden bij het verandertraject en zelf de vertaalslag maken naar hun dagelijkse werk. Dan ontstaat eigenaarschap.

Van dialoog naar doen
Ik geloof in het goede gesprek waarin ruimte is voor tegenstellingen en verschillen. Ik stimuleer de dialoog tussen management en medewerkers. Vanuit een gedragen en gezamenlijk beeld van de huidige en gewenste situatie wordt een realistisch plan ontwikkeld. Concrete acties volgen; aan de slag met doelgerichte stappen met ruimte voor leren en experimenteren.

Veranderen vraagt om leiderschap
Leiderschap zie ik als een onmisbare schakel in alle fasen van een verandertraject. Op een manier waarbij medewerkers betrokken zijn en blijven bij de organisatie. Waarbij medewerkers het vertrouwen, de ruimte en de verantwoordelijkheid krijgen die nodig is om hun werk te doen.

Verandervragen

In een veranderproces zijn er vijf centrale vragen die gesteld en beantwoord moeten worden. Het vinden van goede antwoorden op deze vragen is veel minder vanzelfsprekend dan het stellen van de vragen. Stilstaan bij deze vragen is een belangrijke versneller in het realiseren van de gewenste verandering; al doende ontdek je of je op de goede weg bent en wat er nodig is om het doel te bereiken.
Waartoe? Wat is het doel, de richting en de toegevoegde waarde van de verandering?

Wat? Wat is onze veranderagenda? Wat moet er in de organisatie worden aangepast?

Waarom? Wat is de aanleiding voor deze verandering? Wat is de noodzaak en niet onbelangrijk, welke kansen biedt deze verandering?

Hoe? Welke veranderstrategie hanteren we, met welke interventies, uitgezet in tijd?

Wie? Wie is eigenaar van deze verandering? Hoe zijn de rollen verdeeld en wie is er allemaal bij betrokken?

Door het stellen en beantwoorden van deze vragen ontstaat een integrale veranderaanpak waarbij aandacht is voor de inhoud van de verandering, het proces om tot die verandering te komen en de personen die betrokken zijn bij de verandering.

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar het boek “De Veranderversneller”, van Kylian Bennebroek.


Instrumenten

Om gericht informatie op te halen uit de organisatie maak ik soms gebruik van een aantal instrumenten. Dit zijn diverse online vragenlijsten die onder de medewerkers worden uitgezet. De uitkomsten zijn de basis voor een een gezamenlijke bespreking en het ontwikkelen van verbeteracties. De instrumenten waarmee ik werk:

 1. TeamQ. Voor meer informatie zie  werkwijze teamcoaching.
 2. De Verandermonitor. Lees meer.
 3. VitaliteitsAPK. Lees meer.

Interventies

Interventievormen worden op maat ingezet, zoals:

 • Visieontwikkeling
 • Storytelling
 • Dialoogsessies
 • Werkconferenties
 • Intervisie
 • Inspiratiebijeenkomsten
 • Trainingen en workshops
 • Coaching

Stevige gesprekspartner

Ik ben een stevige gesprekspartner die actief meedenkt en gevraagd en ongevraagd advies geeft. Ik breng structuur en houvast in vaak chaotische processen. Mijn energie, enthousiasme en nieuwsgierigheid werken aanstekelijk. Waar nodig ben ik de verbindende schakel en bouw ik bruggen tussen management, medewerkers, klant en organisatie. Samen bouwen aan een blijvend resultaat, ook nadat ik weer uit beeld verdwijn.